Meteen naar de content
Winkelwagen

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – ORGANISATOR
 
Deze wedstrijd wordt zonder aankoopverplichting georganiseerd door Bel Jardin bv met maatschappelijke zetel gevestigd te Van Den Nestlaan 37, 2520 Ranst ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.900.244
Bel Jardin wordt hierna “de organisator” of "Bel Jardin” genoemd.
De wedstrijd start op 3 mei 2024 en eindigt op 12 mei 2024 om 22:00 s ’avonds.
Dit reglement beschrijft het verloop van deze wedstrijd en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.
 
Artikel 2 - WEDSTRIJDDEELNEMING
 
Alle natuurlijke personen die wonen in België, mogen aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van de organisator, de beheerders van de organisator en van alle andere personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd, evenals de familieleden van de hier boven vermelde categorieën natuurlijke personen.
De wedstrijd verloopt via Instagram en Facebook. 
 
ARTIKEL 3 – ACTIEMECHANISME VAN DE WEDSTRIJD
 
Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer reageren op de wedstrijdpost gepubliceerd op het Instagramaccount, @beljardin.be of Facebookaccount, Bel Jardin, en een persoon taggen waarmee hij/zij de prijs graag zou delen. Daarnaast moeten ze ook het Instagram of Facebook account van Bel Jardin, Barbecook en STAY Outdoor Furniture volgen. Om de wedstrijd te kunnen winnen, moet aan alle voorwaarden voldaan worden. Er kan meermaals per persoon deelgenomen worden, maar dit geeft niet meer kans op de prijs. 
De deelname moet gebeuren ten laatste op 12 mei2024 om 22:00u.
Alle onenigheden betreffende de tijd van afgifte zal bekeken worden op basis van de servertijd op de server van de organisator. 
 
ARTIKEL 4 – DE WINNAARS
 
Er wordt 1 winnaar aangeduid op het einde van de wedstrijd. De winnaar wordt door de computer gekozen uit de deelnemers van Facebook of Instagram. 
De prijs (de volledige prijs of een deel) kan niet omgeruild worden in geld of een andere prijs, en kan niet doorgegeven worden. 
 
ARTIKEL 5 - PRIJS
 
1 winnaar ontvangt 1 STAY beachbuddy en 1 Barbecook Carlo in een willekeurige kleur. De prijs (hetzij in zijn geheel, of één van de onderdelen ervan) is niet uitbetaalbaar in geld en kan evenmin worden ingeruild voor een andere prijs in natura. De prijs wordt geleverd bij de winnaar thuis.
 
ARTIKEL 6 – REGLEMENT EN AANVAARDING
 
Door zijn loutere deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement.
De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen, kunnen een aanvraag daartoe richten aan Bel Jardin, vergezeld van een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe.
 
ARTIKEL 7  INTERPRETATIE EN BRIEFWISSELING
 
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van onderhavig wedstrijdreglement evenals eender welke situatie waarin het reglement niet voorziet, zal worden beslecht door een interne jury samengesteld door de organisator.
Met uitzondering van de gevallen voorzien in artikel 4, zal de organisator noch schriftelijke, telefonische of mondelinge vragen beantwoorden betreffende de interpretatie of de toepassing van onderhavig wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd of betreffende de lijst van deelnemers of de winnaars.
 
ARTIKEL 8 – CONTROLE VAN INACHTNEMING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT
 
De winnaars en deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat de organisator het recht heeft te allen tijde hun identiteit of woonplaats zoals meegedeeld te verifiëren. De opgave van valse, onvolledige of onjuiste gegevens betreffende identiteit of adres (e-mail of postadres) leidt automatisch tot de diskwalificatie van de betrokken deelnemer.
 
ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID
 
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere oorzaak buiten de wil van de organisator (zoals, zij het niet beperkt tot, technische incidenten in verband met storingen van het gebruikte computersysteem, bedrieglijke toegang tot het computersysteem, defecten, onderbrekingen of vertragingen in de netwerken voor telecommunicatie). De organisator sluit eveneens elke aansprakelijkheid uit voor problemen in verband met elektronische dataverzending waardoor deelnemers eventueel verhinderd worden deel te nemen aan de wedstrijd of zich op geldige wijze in te schrijven voor de wedstrijd. 
Bovendien kan de organisator evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van toekenning van de prijzen. Zo sluit de organisator onder meer ook elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gebreken van de prijzen.
 
ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
 
De organisator handelt overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). De persoonsgegevens die van de deelnemers worden verzameld in het kader van de wedstrijd worden aldus verwerkt door Bel Jardin als verantwoordelijke voor de verwerking. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming om zijn persoonsgegevens te registreren in de bestanden van Bel Jardin. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
Overeenkomstig de wet, kunnen deelnemers hun gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. Deelnemers die hun gegevens willen laten verwijderen tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaarden dat hun deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
 
ARTIKEL 11 - GELDIGHEID
 
Indien een bepaling van onderhavig reglement om welke reden dan ook onwettelijk, ongeldig of niet toepasselijk blijkt, dan wordt deze bepaling als afgescheiden beschouwd van het wedstrijdreglement en heeft dit op geen enkele wijze een invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.
De op deze wijze afgescheiden bepalingen moeten geïnterpreteerd en/of vervangen worden door geldige bepalingen met eenzelfde doel en effect, of door equivalente bepalingen of bepalingen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
 
ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
 
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht, ongeacht de reglementering met betrekking tot wetsconflicten. De deelnemer aanvaardt dat iedere rechtsvordering die resulteert uit zijn/haar deelneming aan de wedstrijd of met betrekking tot het wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Brusselse rechtbanken (België) en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtspraken in het kader van een dergelijke vordering.